วิชา ภาษาจีนศึกษา 5  รหัสวิชา จ33211   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1   เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

      ศึกษา วิเคราะห์ ข้อที่มูลเกี่ยวกับรัชสมัยต่างๆในประวัติศาสตร์จีน ยุคสมัยและเหตุการณ์สำคัญต่างๆในประวัติศาสตร์ ยุคสมัยเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสังคมในประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จีนเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ การสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยให้ความสำคัญกับหลักฐานและมิติแห่งเวลา