1. สาระการเรียนรู้

       ศึกษา  ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้

สาระที่ 1 : การดำรงชีวิตและครอบครัว

        มาตรฐาน  ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

สาระที่  2  : การอาชีพ

มาตรฐาน ง  2.1  เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

2.  มาตรฐาน/ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้

ง 1.1 (ม.3/1)อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ง 1.1 (ม.3/2) ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม

ง 1.1 (ม.3/3) อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และ

                   สิ่งแวดล้อม

          ง 2.1 (ม.3/1) อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย

ง 2.1 (ม.3/2) วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ

ง 2.1 (ม.3/3) ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ความถนัดและความสนใจของตนเอง