ชื่อรายวิชา   : กวีนิพนธ์

    รหัสรายวิชา : ท32202

    ระดับชั้น      : มัธยมศึกษาปีที่ 5 (แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา) 

    

          ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ ประเภทรูปแบบฉันทลักษณ์ ในคำประพันธ์ประเภทต่าง ๆ และการอ่านทำนองเสนาะเบื้องต้นของคำประพันธ์ไทย อธิบายระบุประเภท เปรียบเทียบ ยกตัวอย่างและบอกคุณค่าของคำประพันธ์

          ใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ ในการสร้างองค์ความรู้ ใช้กระบวนการกลุ่มในการพัฒนาทักษะการแต่งคำประพันธ์ ใช้ทักษะการปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความชำนาญเป็นพื้นฐานในการฝึกขั้นสูงต่อไป ใช้ทักษะการพูดอธิบายและการอ่านทำนองเสนาะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้

          เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะการประพันธ์ ในการถ่ายทอดความคิดความรู้สึก
ให้ถูกต้องตามธรรมเนียมนิยม เกิดความชำนาญในการประพันธ์ตามรูปแบบต่าง ๆ  และเห็นคุณค่าของ
คำประพันธ์และวรรณคดีไทย นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและมีนิสัยรักการอ่าน

    

นายวัชเรศ   ฉุนหอม

หมายเลขโทรศัพท์ 095-204-2665

แหล่งเรียนรู้

หนังสื่อเรียนเรื่องการแต่งคำประพันธ์ ชั้นม.4-ม.6 สำนักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์