ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการตลาด แนวความคิดทางการตลาดหน้าที่ทางการตลาดการสิเคราะห์สภาพแวดล้อมพฤติกรรมผู้บริโภคกระบวนการตัดสินใจซื้อการแบ่งส่วนตลาดตลาดเป้าหมายผลิตภัณฑ์การกำหนดราคาการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาดเทคโนโลยีทางการตลาดจรรยาบรรณนักการตลาด