ศึกษาเกี่ยวกับหลักการขายคุณสมบัติ จรรยาบรรณของนักขายกระบวนการขายการแสวงหาลูกค้าการเตรียมตัวก่อนการเข้าพบการเสนอขายและการสาธิตการตอบข้อโต้แย้งการปิดการขายการติดตามการประเมินการบริการการขายโอกาสความก้าวหน้าเทคโนโลยีเกี่ยวกับการขาย