ศึกษาความรู้เกี่ยวกับว่าด้วยเรื่องของเงิน การวางแผน สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงินและภัยทางการเงิน