• ชื่อวิชา แนะแนว 4
  • รหัสวิชา ก22905
  • ระดับชั้น ม.2/1 - ม.2/16

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

            มีเนื้อหาวิชาให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับทักษะ การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การพัฒนาจุดเด่นและความสามารถพิเศษ การปรับปรุงพัฒนาทางด้าน การเรียนและบุคลิกภาพ  การพัฒนาส่วนดีและแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองและชื่นชมในความดีงามของผู้อื่น  การแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การเลือกสรรข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  การร่วมตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของครอบครัว ความแตกแยกระหว่างบุคคล  การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องชัดเจน การใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาให้ตนเอง การสร้างสัมพันธภาพ และการทำงานเป็นทีม              

            โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทำงาน กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการออกแบบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเกิดความรักเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น  สามารถคิดหาแนวทางในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ  สามารถร่วมตัดสินใจและแก้ไขปัญหาครอบครัว  รู้จักวิธีการแสวงหาข้อมูลและเลือกสรรข้อมูลที่เป็นประโยชน์  มีความเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

  ชื่อ : นางสาวอาภาภรณ์ ศรีโฉม

  ตำแหน่ง : ครู คศ.1