• ชื่อวิชา แนะแนว 6
  • รหัสวิชา ก33905
  • ระดับชั้น ม.6/1 - ม.6/16

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

           มีเนื้อหาวิชาให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับผลการกระทำของตนเอง ความพึงพอใจและความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตนเอง การตัดสินใจเลือกแนวทางศึกษาต่อ การยกย่องความดีงามของตนเองและผู้อื่น การนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเลือกสรรข้อมูลที่ก่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม การร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคม การยอมรับในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การคิดในทางที่ดีและ มีชีวิตอยู่อย่างสร้างสรรค์ วิธีเอาชนะอุปสรรคและความมุ่งมั่นในการทำงาน การทำงานเป็นกลุ่ม

            โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทำงาน กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการออกแบบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในด้านต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของตนเองและผู้อื่นมีความสามารถในการวิเคราะห์และเลือกสรรข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ มีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ เสียสละ และมีความสุข

  ชื่อ : นางสาวปณิตา บัวเจริญ

  ตำแหน่ง : ครู คศ.1