• ชื่อวิชา พืชสมุนไพร
 • รหัสวิชา ง23226
 • ระดับชั้น ม.3

             ศึกษาความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของพืชสมุนไพรในท้องถิ่น เช่น ขิง ข่า ขมิ้น ตะไคร้ กระชาย ฯลฯ  ลักษณะประเภทและสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร การปลูกพืชสมุนไพร การดูแลบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดจำหน่ายผลิตผล

            วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในท้องถิ่น ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะในการทำงาน การจัดการ  เลือกพืชสมุนไพรสำหรับปลูกและขยายพันธุ์อย่างน้อย ๓ ชนิด การปลูกพืชสมุนไพรในแปลงหรือภาชนะต่าง ๆ ดูแลรักษาเก็บเกี่ยว แปรรูปผลผลิต โดยใช้ศาสตร์พระราชา

            เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการปลูกและขยายพันธุ์พืช สมุนไพรในท้องถิ่น และจำหน่ายได้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อให้มีความพอเพียงในการดำรงชีวิตและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

    • ชื่อ: นางสาวนฤภัทร  กุชวัฒนะ
    • MISS NARUPAT  KUCHWATANA
    • ตำแหน่ง:ครู  
    • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานเกษตร)
    • Email: napat024@gmail.com