การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง การแต่งคำประพันธ์ การเขียนบทร้องกรอง การอ่านเพลงพื้นบ้าน  จำเป็นต้องอาศัยความรู้เรื่องฉันทลักษณ์ของกลอนอย่างยิ่ง ทั้งเรื่องของสัมผัสนอก สัมผัสใน วรรณยุกต์ เสียงวรรณยุกต์ เสียงคำท้ายวรรค เป็นต้น สิ่งเหล่านี้สามารถพบเห็นได้ในทุกบทร้อยกรอง ทุกบทคำประพันธ์ หากไม่มีฉันทลักษณ์เราก็ไม่สามารถอ่าน เขียน บทร้อยกรองต่างๆได้ถูกต้อง ฉันทลักษณ์จึงเป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้กลอน บทร้อยกรองนั้น เกิดความไพเราะ น่าอ่าน น่าฟัง มากยิ่งขึ้น เราจึงควรรู้เรื่องราวเกี่ยวกับฉันลักษณ์ไว้เป็นพื้นฐานเบื้องต้น