ศึกษาค้นคว้า สรุปเนื้อหา ความหมาย ความสำคัญ ประเภท ลักษณะ และภูมิหลังของวรรณคดีไทยสมัยธนบุรีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วยวรรณคดีในยุคฟื้นฟู วรรณคดีในยุคทองของวรรณคดีวรรณคดีในยุคแรกรับวัฒนธรรมตะวันตก และวรรณคดีในยุคปรับเปลี่ยนสู่สยามสมัยใหม่ คุณค่าของวรรณคดี
กวี และผลงานสำคัญในสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์