อ่านบทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยายและบทพรรณนา จับใจความสำคัญ  สรุปความ  และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน  วิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริงข้อมูลสนับสนุน  และข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน ระบุข้อสังเกต การชวนเชื่อ การโน้มน้าวใจ หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน เขียนย่อความ  การสร้างคำในภาษาไทย  แต่งคำประพันธ์ กลอนสุภาพ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ อย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ  อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้ และข้อคิด