- ศึกษาประวัติความเป็นมาของสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติในประเทศไทย ความแตกต่างในการใช้งานและชื่อเรียกตามท้องถิ่น

- เขียนโครงสร้างโครงงานอาชีพได้

- เรียนรู้เรื่องประเภทของสิ่งประดิษฐ์จากธรรมชาติ ส่วนประกอบจากธรรมชาติมาทำสิ่งประดิษฐ์ เช่น ราก ลำต้น ใบ เมล็ด เปลือก ฯลฯ

- ฝึกปฏิบัติการทำผีเสื้อจากกระดาษ

- ฝึกปฏิบัติการทำกระถางจากเปลือกไข่

- ฝึกปฏิบัติการทำถุงหอมออมรัก

- ฝึกปฏิบัติการทำพ่วงกุญแจจากลูกปาล์มหางจิ้งจอก

- ฝึกปฏิบัติการทำกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน

- มีการจัดตกแต่ง คิดสร้างสรรค์ในการนำวัสดุจากธรรมชาติในโรงเรียนมาทำชิ้นงานกลุ่ม มีวิธีดูแลรักษาชิ้นงานแต่ละชนิดอย่างเหมาะสม

-จัดทำรูปเล่มโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติพร้อมนำเสนอชิ้นงานได้