ศึกษาความหมายความสำคัญของเบเกอรี่ ความรู้เบื้องต้นในการทำเบเกอรี่ การจัดการวิเคราะห์การทำงานแบบกระบวนการกลุ่ม การเขียนโครงงานอาชีพ  แสวงหาความรู้พื้นฐานในการประกอบเบเกอรี่ดังนี้ หลักการเลือกซื้อและเก็บรักษาส่วนผสมที่ได้มาตรฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การใช้และการเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบเบเกอรี่ การทำบัญชีรายรับรายจ่าย คิดราคาต้นทุนและการกำหนดราคาขาย สุขลักษณะผู้ประกอบอาหาร หลักการทำงานในครัว คุณลักษณะที่ดีของ  ผู้ประกอบอาหาร

          ฝึกทักษะเพื่อหาประสบการณ์ ด้านอาชีพการประกอบเบเกอรี่เพื่อจำหน่าย โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติ  โดยใช้ศาสตร์พระราชา ทำตามลำดับขั้น ประหยัด ทำให้ง่าย การมีส่วนร่วม การทำงานอย่างมีความสุข และมีความเพียร เป็นต้น

เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ทำงานโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี   ทำงานด้วยความรับผิดชอบ  ขยัน  ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ ประหยัด  อดทน มุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จ เห็นคุณค่าของการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุข และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบปลอดภัย เพื่อให้มีความพอเพียงในการดำรงชีวิต