ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจ(SME) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการภาษีธุรกิจ(SME)  การบัญชีเพื่อการภาษีอากร การใช้แบบฟอร์มต่าง ๆ และ การนําหลักเกณฑ์ของกฎหมายตามประมวลรัษฎากรมาใช้ในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมทั้งการคํานวณและ บันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี

          เพื่อสามารถเข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการภาษีธุรกิจ(SME)  การบัญชีเพื่อการภาษีอากร การใช้แบบฟอร์มต่าง ๆ และ การนําหลักเกณฑ์ของกฎหมายตามประมวลรัษฎากรมาใช้ในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมทั้งการคํานวณและ บันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี

          มีเจตคติที่ดีต่อความรับผิดชอบในการเสียภาษี คำนึงถึงความถูกต้องในการเสียภาษี และมีจรรยาบรรณของงานบัญชี

ครูอริญรดา ผดุงเพียร