• ชื่อวิชา การบัญชีเบื้องต้น
  • รหัสวิชา ง31264
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

            ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเบื้องต้นทางการบัญชี ศึกษาความหมาย จุดประสงค์ ประโยชน์เกี่ยวกับการบัญชี ทำความเข้าใจในความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ รู้จักการวิเคราะห์รายการค้า

            โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจทางบัญชี ทำความเข้าใจในความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ รู้จักการวิเคราะห์รายการค้า สามารถบันทึกรายการลงในสมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการได้ และสามารถเข้าใจหลักการปิดบัญชีหมวดสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของได้ โดยใช้ศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการฝึกปฏิบัติ

            เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพทางบัญชี โดยยึดหลักจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพทางบัญชี  เพื่อให้มีความพอเพียงในการดำรงชีวิต

ครูอริญรดา ผดุงเพียร