ศึกษาความรู้ ความสำคัญของการพูด องค์ประกอบและหลักในการพูด จำแนกประเภทของการพูดการเตรียมตัวในการพูด วิเคราะห์ผู้ฟัง สถานการณ์การพูด ฝึกทักษะการพูดสนทนา การสัมภาษณ์

การอภิปราย การโต้วาที การพูดโน้มน้าวใจ และการพูดในโอกาสต่างๆรวมทั้งการอ่านบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองในที่ประชุมชน

ใช้กระบวนการทางภาษา การคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติและกระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใช้เทคโนโลยีการวางแผนการทำงาน การทำงานแบบกลุ่มการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะตนเองและสังคมโดยใช้ศาสตร์พระราชา

เสริมสร้างให้นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีมารยาทในการพูด มีจิตสาธารณที่จะพูดสร้างสรรค์เพื่อสื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม นำข้อคิดต่างๆจากการพูดมาประยุกต์ใช้ในสังคมอย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองและพลโลกเพื่อให้มีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต