• ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 2
  • รหัสวิชา ว33272
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

           ศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรมโดยอธิบาย ความหมาย หลักการ และองค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดีย การทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย  ใช้คำสั่งของโปรแกรมในการทำงาน การกำหนดพื้นที่ทำงาน การออกแบบข้อความ ตกแต่ง และแก้ไข การแทรกภาพ แก้ไขภาพเพื่อสร้างชิ้นงานนำเสนอหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Learning และ ปฏิบัติการใช้งานและการทำงานของโปรแกรมสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้คำสั่งของโปรแกรมในการกำหนดรูปแบบ ตกแต่งข้อความในรูปแบบต่าง ๆ  แทรกภาพประกอบเนื้อหา  ใส่เสียงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว สร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (E-learning) และแบบทดสอบการเรียนรู้โดยศึกษาจากโปรแกรม Captivate 6  สร้างสรรค์ ชิ้นงาน โดยทำงานตามลำดับขั้น แบบองค์รวม ใช้กระบวนการกลุ่มทำงานอย่างมีความสุข รู้รักสามัคคีโดยใช้ศาสตร์พระราชา

          เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ กระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานทางด้านอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้มีความพอเพียงใน การดำรงชีวิต