• ชื่อวิชา ออกแบบเทคโนโลยี 1
  • รหัสวิชา ว31172
  • ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4