ผลการเรียนรู้ สาระการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ผลการเรียนรู้ IS1

           1. ตั้งประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก

          2. ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ และมีทฤษฎีรองรับ

          3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

          4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

          5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล

          6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม

          7. สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม

          8. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ