บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ วิเคราะห์การใช้ทัศนศิลป์ วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์โดยจัดทำเป็นแฟ้มสะสมงาน วิเคราะห์และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก งานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ

โดยให้ผู้เรียนฝึกฝนการใช้ทักษะและเทคนิคการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้ัางงิาน์ทัศนศิิลป์ได้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินที่ตนเองชื่นชอบ

เห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ทั้งในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตกที่สะท้อนภูมิปัญญาทางวัฒนรรม ชื่นชมในความงดงามของทัศนศิลป์