• ชื่อวิชา แนะแนว 1
  • รหัสวิชา ก31901
  • ระดับชั้น ม.4/1 - ม.4/18

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      

           มีเนื้อหาวิชาให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับผลการกระทำของตนเองการสำรวจจุดเด่นและความสามารถพิเศษในตนเอง การสำรวจความชอบความสนใจในด้านการเรียน อาชีพ และบุคลิกภาพ การมองโลกในแง่ดี การรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ การเลือกรับข้อมูลข่าวสาร ปัญหากับการพัฒนาตนการรู้จักตนเองและเพื่อน ทักษะการสื่อสาร การสำรวจและพัฒนาความฉลาดทางด้านอารมณ์การทำประโยชน์เพื่อสังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

            โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทำงาน กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการออกแบบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้สำรวจและรู้จักตนเองในด้านต่างๆ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น รู้จักแหล่งข้อมูลและเลือกรับข้อมูลข่าวสาร มีความสามารถในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง สามารถทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

  ชื่อ : นางสาวสุทธิสุดา  มาลยาภรณ์

  ตำแหน่ง : ครู คศ.1