• ชื่อวิชา แนะแนว 5
  • รหัสวิชา ก23901
  • ระดับชั้น ม.3/1 - ม.3/16 

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

           มีเนื้อหาวิชาให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหา เป็นความพึงพอใจในเอกลักษณ์ของตนเอง การวางแผนเลือกทาง  ศึกษาต่อ การรักนับถือตนเองและผู้อื่น การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล การเลือกข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม การร่วมตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของโรงเรียนและชุมชน ความแตกต่างระหว่างบุคคล การใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน การใช้ปัญญาควบคุมอารมณ์ การจัดการกับความขัดแย้งของตนเองและผู้อื่น การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม การทำงานร่วมกันและการเป็นผู้นำ

            โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทำงาน กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการออกแบบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนรักนับถือตนเองและผู้อื่น มีความสามารถในการคิด ทำ และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง รู้จักวิเคราะห์ และเลือกสรรข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ต่อตนเองและสังคม สามารถ  ตัดสินใจและเลือกแนวทาง ศึกษาต่อได้ ยอมเสียสละเพื่อส่วนรวม และมีความพึงพอใจในชีวิต

ชื่อ : นางสาวเกศวลี แหวนนิล
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ