• ชื่อวิชา แนะแนว 3
  • รหัสวิชา ก32901
  • ระดับชั้น ม.5/1 - ม.5/17

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

          มีเนื้อหาวิชาให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับและเข้าใจในตนเอง การสำรวจจุดเด่น จุดด้อย และความสามารถพิเศษ การปรับปรุงพัฒนาทางด้านการเรียนและบุคลิกภาพของตนเอง การชื่นชมยินดีในความดีงามของผู้อื่น การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การเลือกรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตและการเรียน ทักษะการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์                      

            โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทำงาน กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการออกแบบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆยอมรับชื่นชมตนเองและผู้อื่น สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้ มีทักษะในการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำคุณธรรม ความดีของคนในสังคมไปปรับใช้กับชีวิตของตนเองได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้

  ชื่อ : นางสาวดาราวรรณ  วรรณสุข

  ตำแหน่ง : ครู คศ.1