๑. เสียงในภาษาไทย

   ๒. อักษรไทย

   ๓. การสะกดคำ

  ๔. คำและกลุ่มคำ

  ๕. ชนิดของประโยคในภาษาไทย

  ๖. โครงสร้างประโยค