• ชื่อวิชา พื้นฐานศิลปะ 3 (ดนตรีไทย)
  • รหัสวิชา ศ21113
  • ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 - 1/16

      ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ระบุประเภทของวงดนตรีไทย และวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ บทบาทความสัมพันธ์ และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย อิทธิพลของนักแสดงที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์ หรือความคิดของผู้ชม เสียงร้อง และเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน เปรียบเทียบอารมณ์ความรู้สึกในการฟังดนตรีแต่ละประเภท แสดงความคิดเห็นที่มีต่ออารมณ์ของบทเพลงที่มีความเร็วของจังหวะ และความดัง เบาแตกต่างกัน สามารถอ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย และสากล ร้องเพลง และใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ ใช้ และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวัง สร้างสรรค์กิจกรรมการแสดงที่สนใจโดยแบ่งฝ่าย และหน้าที่ให้ชัดเจน นำเสนอตัวอย่างบทเพลงที่ตนเองชื่นชอบ อภิปรายลักษณะเด่นที่ทำให้งานนั้นน่าชื่นชม ประเมินคุณภาพงานดนตรี หรือเพลงที่ฟัง ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกัน

     โดยใช้ทักษะกระบวนการความคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต ทักษะกระบวนการสื่อสาร และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี โดยใช้ศาสตร์พระราชา

     เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ กล้าคิด กล้าแสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อให้มีความพอเพียงในการดำรงชีวิต

  • หนังสือเรียน ดนตรีไทย ม.1
  • www.google.com
  • www.youtube.com