• ชื่อวิชา พื้นฐานศิลปะ 6 (ดนตรีสากล)
  • รหัสวิชา ศ22112
  • ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

        ศึกษาเปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรี บทบาท อิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ พร้อมบรรยายวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีในประเทศไทย สามารถอ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง สามารถระบุปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี และร้องเพลง เล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงได้ พร้อมบรรยายอารมณ์ สามารถระบุงานอาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง บรรยายบทบาท และอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ รวมถึงบรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทยได้ โดยใช้ศาสตร์พระราชา

เพื่อให้ผู้เรียนสร้างและนำเสนอผลงานด้านดนตรีให้ได้ผลตามที่ต้องการ สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจความคิด ความรู้สึกของตนเอง เข้าใจความไพเราะ งดงามของดนตรี บรรยายและอธิบายเกี่ยวกับดนตรีได้สัมพันธ์เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม นำความรู้ด้านดนตรีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เห็นความสำคัญและคุณค่าของการสร้างสรรค์งานดนตรี เชื่อมั่นภาคภูมิใจในการแสดงออก รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ซาบซึ้ง เห็นคุณค่า รักและหวงแหนดนตรีซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และเพื่อให้มีความพอเพียงในการดำรงชีวิต

  • นายวาทิน สินชู ตำแหน่ง ครู

  • ระบบ Rittiya E-Learning
  • ห้องสมุดโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
  • https://www.wikipedia.org/