• ชื่อวิชา พื้นฐานศิลปะ 2 (ดนตรีสากล)
  • รหัสวิชา ศ21112
  • ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

     

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเพลงไทย เพลงสากล และการปฏิบัติตามตัวโน้ต เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี โน้ตบทเพลงไทยและสากล วิธีการขับร้องบทเพลงในรูปแบบต่าง ๆ วงดนตรีสากล การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง การประเมินคุณภาพของเพลงและการนำเสนอบทเพลง การใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรี ดนตรีกับสังคมไทย 

     จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสังเกตภาพ ศึกษาใบความรู้ แล้วคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ จำแนกประเภท เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง อธิบาย วาดภาพ รวมทั้งสรุปเป็นแผนภาพความคิด โดยใช้ศาสตร์พระราชา

      เพื่อให้ผู้เรียนสร้างและนำเสนอผลงานด้านดนตรีให้ได้ผลตามที่ต้องการ สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจความคิด ความรู้สึกของตนเอง เข้าใจความไพเราะ งดงามของดนตรี บรรยายและอธิบายเกี่ยวกับดนตรีได้สัมพันธ์เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม นำความรู้ด้านดนตรีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เห็นความสำคัญและคุณค่าของการสร้างสรรค์งานดนตรี เชื่อมั่นภาคภูมิใจในการแสดงออก รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ซาบซึ้ง เห็นคุณค่า รักและหวงแหนดนตรีซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และเพื่อให้มีความพอเพียงในการดำรงชีวิต

  • นายวาทิน สินชู ตำแหน่ง ครู

  • ระบบ Rittiya E-Learning
  • ห้องสมุดโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
  • https://www.wikipedia.org/