• ชื่อวิชา พื้นฐานศิลปะ 1
  • รหัสวิชา ศ 21111
  • ระดับชั้น ม.1

           ศึกษาความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของทัศนธาตุและสิ่งแวดล้อม  หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์เน้นเรื่องเอกภาพ  ความกลมกลืนและความสมดุล  หลักการวาดภาพทัศนียภาพ  เรื่องราวในงานปั้นและงานสื่อผสม 3 มิติ  การออกแบบรูปภาพ  สัญลักษณ์หรืองานกราฟิก  และการประเมินงานทัศนศิลป์  ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่น  รวมทั้งงานทัศนศิลป์ภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย  จุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล

          โดยใช้กระบวนการบรรยาย  ระบุ  การปฏิบัติ  การเปรียบเทียบ  การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน

อย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  โดยการใช้ศาสตร์พระราชา

          เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนรู้  มีวินัย  การใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  มุ่งมั่นในการทำงานและซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน  มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  รู้จักแสดงออกถึงการรักความเป็นไทยในผลงานทางทัศนศิลป์อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้มีความพอเพียงในการดำรงชีวิต

       

 ชื่อ : นางสาวรวิวรรณ  ชัยมงคล

        ( Miss.Rawiwan  Chaimongkol )

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
Email : rawiwanchaimongkol@gmail.com

    

  หนังสือแบบเรียนวิชาศิลปะ ( ทัศนศิลป์ ) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

  เวปไซด์เกี่ยวกับศิลปะและงานทัศนศิลป์

  ยูทูป " สื่องานศิลปะ ม. 1 การลงสีนำ้ภาพทัศนียภาพ "