ศึกษาบทร้อยแก้วและบทร้อย กรองกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึกย่อความ และรายงานการวิเคราะห์ วิจารณ์ เรื่องที่อ่าน ประเมินเรื่องที่อ่าน การเรียงลำดับเรื่องที่อ่าน มารยาทในการอ่านการคัดลายมือ การเขียนข้อความตามสถานการณ์ การเรียงลำดับเรื่องที่อ่าน การเขียนย่อความ        การเขียนจดหมาย การเขียนอธิบายชี้แจงแสดงความคิดเห็น และโต้แย้งการเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์แสดงความคิดเห็นหรือโต้แย้งจากสื่อ การพูดแสดงความคิดเห็น และประเมินเรื่องจากการฟังและการดู การวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูการพูดในโอกาสต่าง ๆ มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ประโยคซับซ้อน ระดับภาษา คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ คำศัพท์ทางวิชาการ และวิชาชีพ การสรุปความรู้และข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม และท่องจำบทอาขยานที่มีคุณค่าโดยใช้ทักษะกระบวนการอ่านออกเสียง วิเคราะห์วิจารณ์ประเมินค่า คัดลายมือเขียนชีวประวัติอัตชีวประวัติ เขียนย่อความ เขียนจดหมาย เขียนอธิบายชี้แจงโต้แย้ง เขียนวิเคราะห์วิจารณ์แสดงความรู้ความคิดเห็นการฟังการดูการพูด จำแนก วิเคราะห์ อธิบาย สรุป ท่องจำ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้มีทักษะการคิดขั้นสูงทักษะชีวิตและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย เพื่อให้ผู้เรียนนำทักษะภาษาไทยไปใช้ในการศึกษาหาความรู้นำมาใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ