วิชาองค์การระหว่างประเทศ 1 (ส33262)

1. สาระการเรียนรู้ ศึกษาประวัติความเป็นมาและความสำคัญขององค์กรระหว่างประเทศจุดมุ่งหมายขององค์กรระหว่างประเทศ บทบาทขององค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยบทบาทขององค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย

2.  มาตรฐาน/ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้

       มาตรฐาน  ส 4.2  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง  ตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น