ศึกษาความรู้ความเข้าใจนาฏยศัพท์  การแสดงนาฏศิลป์ และละครในรูปแบบต่างๆสามารถใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง  โดยกำหนดบทบาท  และหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อการสร้างสรรค์กิจกรรมการแสดงให้น่าสนใจ  

                           โดยใช้ทักษะกระบวนการ การแสดงท่า  การเคลื่อนไหว  และนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์   การวิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์เพื่อให้เห็นคุณค่านาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย  และสากล   โดยใช้ศาสตร์พระราชา

            เพื่อให้เกิดประโยชน์  กระบวนการคิด  กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้มีความพอเพียงในการดำรงชีวิต