• ชื่อวิชา :  ภาษาจีนธุรกิจ 1 Business Chinese Conversation 

    经贸初级汉语口语 

  • รหัสวิชา: จ31261
  • ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4/18

   ศึกษา ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออกเสียงตัวอักษร คำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง อีกทั้งสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจง คำแนะนำ บอกความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้นๆตามที่ฟังหรืออ่าน สามารถตอบคำถามจากการฟังและการอ่านบทสนทนา หรือ ตอบคำถามจากการดูภาพประกอบและสามารถพูดหรือเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน สิ่งแวดล้อมและเรื่องใกล้ตัว รวมทั้งสามารถใช้ภาษาจีนในการสืบค้น และรวบรวมข้อมูลต่างๆ   จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้

          โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความกระบวนการทำงานกลุ่ม/คู่ และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีโดยใช้ศาสตร์พระราชา

          เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย          ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

ชื่อ  นายพิริยพันธุ์  พุ่มสุวรรณ (李立阳)
   ตำแหน่ง ครู
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

ชื่อ Miss LUO Xuenung                                                                                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)