ศึกษาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย  รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่างๆทั้งนาฏศิลป์พื้นบ้าน  ละครไทย  ละครพื้นบ้าน รำวงมาตรฐาน  หรือมหรสพอื่นที่นิยมกันในอดีต บรรยายอารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อบทเพลง ที่ฟัง  สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบของนาฏศิลป์และการละคร   อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อเนื้อหาละคร  รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์และละครกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ

                           โดยใช้ทักษะกระบวนการ การปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม  เทคนิคการสร้างสรรค์การแสดงออก   รวมถึงเห็นคุณค่านาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย  และสากล   โดยใช้ศาสตร์พระราชา

            เพื่อให้เกิดประโยชน์    กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้มีความพอเพียงในการดำรงชีวิต