• ชื่อวิชา สร้างสรรงานอนิเมชั่น 1
  •  รหัสวิชา ว23271
  •  ระดับชั้น ม.3 กลุ่ม 1 (ม.3/5 - ม.3/10) และกลุ่ม 2 (ม.3/11 - ม.3/16)

       ศึกษาหลักการสร้างงานของงานแอนิเมชัน ขั้นตอนการเตรียมงานสำหรับทำแอนิเมชัน ขั้นตอนในการผลิตงานสำหรับทำแอนิเมชัน สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างงานแอนิเมชั่นการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ตามจิตนาการได้อย่างเหมาะสมในรูปแบบของมัลติมีเดีย ที่เกี่ยวกับภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว

    โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติการสร้างงานแอนิเมชั่นตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ ในรูปแบบของมัลติมีเดีย ที่ประกอบด้วยภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหว มีการนำโปรแกรมมาประยุกต์ใช้ในการสร้างชิ้นงานแอนิเมชั่นได้อย่างชำนาญ ทั้งมีการศึกษาเทคนิคในการสร้างงานแอนิเมชั่นจากเว็บไซต์ต่างๆ และนำเสนอผลงานได้ โดยใช้ศาสตร์พระราชา

     เพื่อให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนให้ใช้คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างถูกวิธี ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถนำเสนอผลงานได้ สามารถนำความรู้และทักษะการสร้างแอนิเมชันไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีคุณธรรม เพื่อให้มีความพอเพียงในการดำรงชีวิต

     นางสาวประนอม  ศุภศร  

     นางสาวสุนันทา  กมลผาด  

    นางสาวคัมภีรดา  เพียรประสม

    นางสาวณลันรัตน์  ดาบพิมพ์ศรี