• ชื่อวิชา สื่อประสม 1 
  • รหัสวิชา ว32273
  • ระดับชั้น ม.5 กลุ่ม 1 (ม.5/2 - ม.5/9)  และกลุ่ม 2 (ม.5/10 - ม.5/15)

      คำอธิบาย

      ศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของงานมัลติมีเดีย ขั้นตอนการออกแบบและสร้างงานมัลติมีเดีย

การเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างงานมัลติมีเดีย เทคนิคและวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรม
การตัดต่อและตกแต่งมัลติมีเดียให้สวยงาม การใช้งานมัลติมีเดียในการสร้างงานมัลติมีเดีย
การเผยแพร่งานมัลติมีเดีย 

       โดยการปฏิบัติการออกแบบและสร้างงานมัลติมีเดียโดยใช้โปรแกรมนำเสนองานมัลติมีเดีย ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในการสร้างงานมัลติมีเดีย มีการนำสื่อจากแหล่งต่างๆ มาสร้างสรรค์งานมัลติมีเดียให้มีจินตนาการตามความคิดสร้างสรรค์ มีการศึกษาหลักการออกแบบเทคนิคการใช้โปรแกรมการสร้างงานมัลติมีเดียจากเว็บไซต์ต่างๆโดยใช้ศาสตร์พระราชา
       เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ซอฟต์แวร์ในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถนำความรู้และทักษะการสร้างงานกราฟิกไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีคุณธรรม เพื่อให้มีความพอเพียงในการดำรงชีวิต

   ชื่อ : นางสาวคัมภีรดา  เพียรประสม 

E-mail : krumam.62@gmail.com

 

  ชื่อ : นางสาวนลพรรณ  จันบัว     

E-mail : nonlapanjunbua@gmail.com

  ชื่อ : นางสาวณลันรัตน์  ดาบพิมพ์ศรี     

E-mail : Nalunrat02@gmail.com