• ชื่อวิชา พื้นฐานศิลปะ 10 (ดนตรีสากล)
  • รหัสวิชา ศ 23112
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

       ศึกษาความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น  ร้องเพลง        เล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวงโดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น  การแสดงออก และคุณภาพเสียง  แต่งเพลงสั้น ๆ จังหวะง่าย ๆอธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเองและผู้อื่น  อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม นำเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสม  โดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นในกลุ่มศิลปะ  วิวัฒนาการของดนตรีสากลในแต่ละยุคสมัย   อภิปรายลักษณะเด่นที่ทำให้งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรั  

       โดยใช้ทักษะกระบวนการบรรยาย  ปฏิบัติ  เปรียบเทียบ  และนำเสนอผลงานทางดนตรี
โดยใช้ศาสตร์พระราชา  เพื่อให้การใฝ่เรียนรู้  มีวินัย  การใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  มุ่งมั่นในการทำงานและซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน  มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รู้จักแสดงออกถึงการรักความเป็นไทยผ่านผลงานทางดนตรีเพื่อให้มีความพอเพียงในการดำรงชีวิต

อ : นางสาวกรรณิกา  จันทะเกิด

(Miss.Kannika  Chantakerd)                                                                                                                 

ตำแหน่ง : ครู คศ.1                                                                                                                                   

 Email : rw.kru.kannika@gmail.com