ศึกษาความเป็นมา หลักการทำงาน ส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop CS6 วิธีการ

ออกแบบการใช้งานซอฟต์แวร์  การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงคำสั่งที่สำคัญในการออกแบบใน

โปรแกรมPhotoshop CS6  ได้อย่างชำนาญ การนำภาพจากแหล่งภาพต่างๆ มาสร้างสรรค์งานให้มี

จินตนาการตามความคิดริเริ่ม ทั้งยังศึกษาหลักการออกแบบเทคนิค  การใช้โปรแกรม Photoshop CS6

จากเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งาน

        ปฏิบัติการสร้างงานด้วยโปรแกรม Photoshop CS6  โดยใช้เครื่องมือมาสร้าง ตกแต่งสร้างสรรค์

ผลงาน  สามารถแก้ไขภาพโดยการใช้โปรแกรม Photoshop CS6  ตามจินตนาการและความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์  และสามารถโปรแกรม Photoshop CS6  ไปประยุกต์ใช้งานกบด้านต่างๆ ได้จริงอย่างถูกต้อง

เหมาะสม มีทักษะกระบวนการจัดการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ

         เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานด้านกราฟิกด้วยโปรแกรม

Photoshop CS6 มีความมุ่งมันในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ

สามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  มีจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม