ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา /ตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้ โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆและมีทฤษฎีรองรับ ออกแบบวางแผน รวบรวมข้อมูล ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ และสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้และร่วมกัน 

           มีกระบวนการกลุ่มในการการวิพากษ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ เสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ

           เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ สังเคราะห์สรุป อภิปรายผลเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้ ความเป็นมาของศาสตร์ เข้าใจหลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

  •  รายวิชา   การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
  •  รหัสวิชา   IS22201
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

         ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา /ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจโดยเริ่มจากตนเอง เชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายภายในกรอบการดำเนินงานที่กำหนด 

        โดยการกำกับดูแล ช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้และร่วมกันเสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์ 

         เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ เปรียบเทียบเชื่อมโยงองค์ความรู้ สังเคราะห์สรุป อภิปราย เพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

  • Miss Chanatpond  Jarick (ครูชนัฎพร  จาริก)

ศึกษา คิดวิเคราะห์  ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจเริ่มจากตนเองเชื่อมโยงกับชุมชน  ท้องถิ่นเเละประเทศ  ตั้งสมมติเเละให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ  ค้นคว้าเเสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากเเหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล   วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  ทำงานบรรลุตามเป้าหมายในกรอบการดำเนินงานที่กำหนดโดยการกำกับดูเเลช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้เเละร่วมกันเสนอเเนวคิด  วิธีการเเก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการเเก้ปัญหา  กระบวนการปฎิบัติเเละกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์   เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าเเสวงหาความรู้  เปรียบเทียบเชื่อมโยงองค์ความรู้สังเคราะห์สรุป  อภิปราย เพื่อให้เห็นประโยชน์เเละคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง