Available courses

หลักสูตรอบรมสร้างเว็บไซต์ E-Learning ด้วย Moodle

       การศึกษาหรือเผยแพร่องค์ความรู...

ม.5 เพิ่มเติมคณิตศาสตร์ 3

    ชื่อวิชา เพิ่มเติมคณิตศาสตร์ 3 รห...

ม.2 ทักษะคณิตศาสตร์3

เอกนามเป็นพจน์ที่สามารถเขียนในรูป...

ม.5 คณิตศาสตร์ 3 (เลขยกกำลัง)

ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค32101 ร...

ม.6 คณิตศาสตร์ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (พฐ,)

ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ 5 รหัสวิชา ค33101 ร...

ม.5 เคมี 3

ชื่อวิชา เคมี 3 (เพิ่มเติม) รหัสวิชา ...

ม.5 ฟิสิกส์ 3

รายวิชา ฟิสิกส์ 3 รหัสวิชา ว32211 ระดับ...

ม.5 วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2

      ชื่อวิชา      : วิทยาศาสตร์์ 3     รห...

ม.5 ชีววิทยา 3

ชื่อวิชา ชีววิทยา 3 รหัสวิชา ว32251 ระด...

ม.2 ชีววิทยาพิเศษ 3

ชื่อวิชา ชีววิทยาพิเศษ 3 รหัสวิชา ว22...

ม.2 วิทยาศาสตร์ 3 (พื้นฐาน )

ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101 ...

ม.4 (เคมี 1) ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี

♦ ชื่อวิชา  เคมี 1  ♦ รหัสวิชา ว 31231  ♦ ...

ม.6 ชีววิทยา

              รายวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา ว3...

ม.1 วิทยาศาสตร์ 1 (พฐ)

รายวิชา วิทยาศาสตร์ 1 รหัสวิชา ว21101 ร...

ม.5 ภาษาไทย 3

ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้...

ม.4 ภาษาไทย 1

ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ...

ม.1 ภาษาไทย1

   ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยเ...

ม.4 การเมืองการปกครอง1

     รายวิชา ส 31222 การเมืองการปกครอง 1    ...

ม.2 ประวัติศาสตร์ไทย 3

        วิชา ประวัติศาสตร์ไทย 3        รหั...

ม.5 โลกศึกษา1

วิชาว่าด้วยเรื่องการทำความเข้าใจเ...

ม.4 อาเซียนศึกษา1

ข้อมูลรายวิชา ชื่อวิชา อาเซียนศึกษ...

ม.2 สังคมศึกษา 3

้้  ชื่อวิชา วิชาสังคมศึกษา 3 (วิชาพื...

ม.6 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 1

           ศึกษาสภาพและข้อมูลเหตุของค...

ม.6 สังคมศึกษา 5

          ศึกษา วิเคราะห์การเปลี่ยนแป...

ม.4 ประวัติศาสตร์ 1

           ► ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ 1        ...

ม.1 ประวัติศาสตร์ไทย 1

ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ไทย 1 รหัสวิช...

ม.1 สังคมศึกษา 1

ชื่อวิชา สังคมศึกษา 1 รหัสวิชา ส21101 ร...

ม.5 สังคมศึกษา 3

วิชา สังคมศึกษา 3รหัสวิชา  ส 32103ระดับ...

ม.2 สังคมศึกษา 3

ชื่อวิชา วิชาสังคมศึกษา 3  (วิชาพื้น...

ม.3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป 5

ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสา...

ม.5 ภาษาอังกฤษ 3

ศึกษาทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเ...

ม.5 ทักษะภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 (ม.5/12)

ศึกษาการฟังพูดอ่านเขียนการจับใจคว...

ม.6 ภาษาอังกฤษการอ่านเชิงวิเคราะห์1

         ศึกษา ค้นคว้า อ่านและวิเคราะห์...

ม.5 ภาษาจีนศึกษา 3

ศึกษา วิเคราะห์ เทคโนโลยีในยุคโบรา...

ม.6 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ศึกษา คำศัพท์ ข้อมูล เนื้อหา/เอกสารท...

ม.6 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5

ศึกษาระบบสัทอักษร ออกเสียง พยัญชนะ ...

ม.6 ภาษาจีน 5

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง ค...

ม.6 ภาษาฝรั่งเศส อ่าน-เขียน 3

ชื่อวิชา  ภาษาฝรั่งเศส อ่าน-เขียน 3 ...

ม.5 ภาษาจีน 3

          •  ชื่อวิชา ภาษาจีน 3           •  ร...

ม.1 ภาษาอังกฤษเทคนิค1 (อ21211) ชั้น ม.1/1,1/2

รหัสวิชา อ21211 รายวิชา ภาษาอังกฤษเ...

ม.5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (อ32221) ม.5/12

ฟังบทสนทนาการทักทาย คำแนะนำชี้แจง ...

ม.3 ภาษาอังกฤษ 5

รายวิชา ภาษาอังกฤษ5 รหัสวิชา อ23101-2 ระ...

ม.2 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป 3

 รายวิชา   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อส...

ม.2 วิชาภาษาจีนเบื้องต้น 3 Basic Chinese 3

ชื่อวิชา : วิชาภาษาจีนเบื้องต้น 3 Basic ...

ม.5 ภาษาฝรั่งเศส 3

ข้อมูลรายวิชา (Course information) ชื่อวิชา :   ภ...

ม.4 ภาษาอังกฤษ 1

รหัสวิชา อ31101     รายวิชา ภาษาอังกฤษ 1   ...

ม.5 ภาษาญี่ปุ่น 3

ชื่อวิชา : เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น 3รหั...

ม.4 ภาษาญี่ปุ่น 1

ชื่อวิชา : เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น 1รหั...

ม.2 พลศึกษา 3 (เซปักตะกร้อ)

รายวิชา พลศึกษา 3 (เซปักตะกร้อ) รหัสว...

ม.1- 4 ว่ายน้ำ (เตรียมทหาร)

ชื่อวิชาว่ายน้ำ ม.1-4 รหัสวิชา พ21282, พ222...

ม.3 พลศึกษา 5 (ฟุตซอล)

         รายวิชา พลศึกษา 5 (ฟุตซอล) รหัสว...

ม.3 สุขศึกษา

ชื่อวิชา สุขศึกษา 5 รหัสวิชา พ23101 ระด...

ม.5 การปลูกไม้ดอก

ชื่อวิชา การปลูกไม้ดอก รหัสวิชา ง3222...

ม.1 จักสาน

ศึกษาและปฎิบัติการเลือกใช้เครื่อง...

ม.2 การงานอาชีพ 3 (งานบ้าน)

ศึกษาค้นคว้ารวบรวมสำรวจและบันทึก ส...

ม.3 แกะสลัก

ศึกษาวิธีการทำงานเเสวงหาความรู้ทั...

ม.5 ทักษะอาชีพเบเกอรี่ม.5

ชื่อวิชา ทักษะอาชีพเบเกอรี่ม.5 รหัส...

ม.4 การงานอาชีพม.4

ชื่อวิชา การงานอาชีพ ม.4 รหัสวิชา ง3110...

ม.3 เกษตรพอเพียง

ชื่อวิชา เกษตรพอเพียง รหัสวิชา ง23223 ...

ม.1 การจัดสวนถาด

ชื่อวิชา การจัดสวนถาด รหัสวิชา ง21221 ...

ม.2 การงานอาชีพ3 (งานเกษตร)

ชื่อวิชา การงานอาชีพ3 (งานเกษตร) รหั...

ม.6 การบัญชีเพื่อการจัดการ

ชื่อวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ ร...

ม.1 การใช้ห้องสมุดเบื้องต้น

รายวิชา การใช้ห้องสมุดเบื้องต้น ร...

ม.6 ทักษะอาชีพเบเกอรี่

ชื่อวิชา ทักษะอาชีพเบเกอรี่ม.6 รหัส...

ม.3 ศิลปะ5 (ดนตรีไทย-นาฏศลป์)

                      ชื่อวิชา :  ศิลปะ5 (ดนตรีไ...

ม.4 ศิลปะ 1 (นาฏศิลป์)

• ชื่อวิชา  ศิลปะ 1 (นาฏศิลป์) • รหัสว...

ม.5 ศิลปะ3 (ดนตรี)

รายวิชา ศิลปะ 3 (ดนตรี) รหัสวิชา ศ32101 ร...

ม.5 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 1

         ศึกษาความเป็นมา หลักการทำงาน ส...

ม.4 วิทยาการคำนวณ 1

ชื่อวิชา วิทยาการคำนวณ 1 รหัสวิชา ว3...

ม.6 คอมพิวเตอร์สร้างงาน 1

                   ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายหลั...

ม.6 Computer Applications

  ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 1 รหั...

ม.3 Basic Health Education 5

Study the advertising media influencing growth and development of teenagers; mother and child health...

ม.1 Basic Health Education 1

Study the importance of nervous and ductless gland systems affecting health, growth and development ...

ม.3 Additional Science 5

Study the  resultant force of several forces on the same plane acting on objects, resultant forces ...

ม.3 Basic Science 5

Study the process and importance of genetic transmission; evolution of living things; biodiversity; ...

ม.2 Basic Health Education 3

Study the changes in physical, mental, emotional, social and intellectual respects among teenagers; ...

ม.2 Additional Science 3

Study the natural water sources, and utilization and conservation of local water sources for benefit...

ม.1 Pronunciation 1

Study and practice pronunciation activities by observing the principles of pronunciation, such as v...

ม.1 English for Communication 1

In this class, you will learn how to improve your English communication skills by talking about and ...

ม.3 English for Communication 5

In this class, you will learn how to explain the main ideas of complex text on concrete topics and w...

ม.2 English for Communication 3

The course aims to  enable students to develop essential communicative skills such as listening, s...

ม.3 English for Enrichment 1- English Story Telling

In this class, you will learn to appreciate the relationship between language and culture of native ...

ม.2 Basic Science 3

Study the  basic units of living things; relationship between structures an functions of living thi...

ม.2 Reading and Writing 1

In this class, you will learn how to read and write to describe yourselves, daily routines, experien...

ม.1 Basic English 1

In this class, you will learn about the basics of English such as how to handle conversations to exc...

ม.1 Additional Science 1

Study the  cells of plant and animal ,the processes of passing substances through cells by diffusio...

ม.2 Basic English 3

This class will tackle the following lessons: compliance with orders and requests, instructions and ...

ม.1 Basic Science 1

Study the forms and characteristics of cells of both unicellular and multicellular organisms, the es...

ม.3 Basic English 5

In this class, you will learn about dealing with actions in compliance with requests, instructions, ...